DIE VIER VON DER TANKSTELLE – I QUATTRO DAL BENZINAIO

JOS DE GRUYTER & HARALD THYS

ORDET
Via Adige 17 - Milano
01 marzo - 24 aprile, 2024

www.ordet.org

Courtesy the artists and Ordet, Milan

Ph. Nicola Gnesi