14_Emilia-Kina-The-Eyelid-installation-view-2022-Milano