Exhibition-view-Bright-Beneath-Kristian-Touborg-NOVO-Milano-2021-Photo-The-Knack-Studio-Courtesy-the-artist-and-NOVO-Eduardo-Secci-Florence-Milan_10