LYDIA OURAHMANE: POLVERE

ORDET
Via Adige 17 - Milano
07 Luglio / 23 Settembre, 2023

www.ordet.org

Courtesy the artist and Ordet, Milan

Photo credit: Nicola Gnesi